कृषीसमाचार

फलफुल तथा तरकारिको मुल्य बढ्यो, हेर्नुहोस् आजको मुल्यसुचि

काठमाडौ ।
आज दिनभर कालिमाटि फलफूल तथा तरकारी बजारमा फलफुल तथा तरकारिको कारोबार हिजोको तुलनामा केहि मुल्य बढेको पाईएको छ ।कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार फलफुल तथा तरकारिको आजको मुल्य यसप्रकार रहेको छ ।

चैत ६,२०७७

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(कालो)केजीरू. २००रू. २२०२१०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
अदुवाके.जी.रू. ७५रू. ९०८२.५०
अनारके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
आलु रातोके.जी.रू. २४रू. २८२६.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २४रू. २८२६.००
आलु सेतोके.जी.रू. २०रू. २१२०.५०
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
उखुप्रति वटारू. ६०रू. ७०६५.००
काउली तराईके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ३५रू. ४५४०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ३५रू. ४०३७.५०
कागतीके.जी.रू. २१०रू. २२०२१५.००
किनुके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
किविकेजीरू. ३००रू. ३५०३२५.००
कुरीलोके.जी.रू. ७००रू. ८००७५०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कोइरालोके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ९०रू. १००९५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(तराई)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गुन्दुकके.जी.रू. २२०रू. २५०२३५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ३५रू. ४०३७.५०
घिरौलाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १७०रू. १९०१८०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २५०रू. २६०२५५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
जिरीको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
टाटे सिमीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३५रू. ४५४०.००
तरुलके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २२०रू. २३०२२५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. २५रू. ३०२७.५०
हरियो धनियाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २६०२५५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू. ४५०रू. ५००४७५.००
स्कूसके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सौफको सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
सेलरीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू. १५०रू. १६०१५५.००
सलगमके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
सजिवनके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लौकाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १२०रू. १४०१३०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १६०रू. १७०१६५.००
लप्सीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
रायो सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
रातो बन्दाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
मौसमके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
मेथीको सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
गुन्दुकके.जी.रू. २२०रू. २५०२३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गाजर(तराई)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ९०रू. १००९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
कोइरालोके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कुरीलोके.जी.रू. ७००रू. ८००७५०.००
किविकेजीरू. ३००रू. ३५०३२५.००
किनुके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
कागतीके.जी.रू. २१०रू. २२०२१५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ३५रू. ४०३७.५०
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ३५रू. ४५४०.००
काउली तराईके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
उखुप्रति वटारू. ६०रू. ७०६५.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
आलु सेतोके.जी.रू. २०रू. २१२०.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २४रू. २८२६.००
आलु रातोके.जी.रू. २४रू. २८२६.००
अनारके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
अदुवाके.जी.रू. ७५रू. ९०८२.५०
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
अंगुर(कालो)केजीरू. २००रू. २२०२१०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker