अर्थ खबरआइडिया

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको आजको मुल्य सुचि

काठमाडौंँ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आज भएको कारोबार यसप्रकार रहेको जानकारि दिएको छ ।

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
अदुवाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
अम्बाके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
आलु रातोके.जी.रू. ३५रू. ३७३६.००
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २५रू. ३०२७.५०
कागतीके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
कुरीलोके.जी.रू. १०००रू. १०५०१०२५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १४०रू. १५०१४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३३०३२५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू. ३५रू. ४०३७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ४५रू. ५०४७.५०
घिरौलाके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
चमसूरको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
चुकुन्दरके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १२०रू. १४०१३०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
झिगूनीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४५रू. ५०४७.५०
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ३३३१.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २२०रू. २३०२२५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. २५०रू. २६०२५५.००
न्यूरोके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
परवर(तराई)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
पालूगो सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पुदीनाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ३५रू. ३९३७.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
बरेलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भिण्डीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ७५रू. ८०७७.५०
मकै बोडीकेजीरू. ७०रू. ८०७५.००
मटरकोशाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
मेथीको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. ११०१०५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
रायो सागके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २४०रू. २५०२४५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लौकाके.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
सखरखण्डके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सजिवनके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १५रू. २०१७.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू. ४५०रू. ५००४७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २७०२६०.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३०रू. ४०३५.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker